Kup
                                bilet ONLINE
Find us on Facebook

Aktualności

Kino o oczach dziecka - edycja 40.

Na prace w jubileuszowej edycji konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem KINO W OCZACH DZIECKA czekamy do dnia 6 grudnia. Więcej ...

WARSZTATY WIKLINY PAPIEROWEJ

Serdecznie zapraszamy na bożonarodzeniowe warsztaty wikliny papierowej. Już od jutra będzie można wykonać świąteczne dekoracje; bombki, choinki, aniołki, dekoracje wigilijnego stołu. Więcej ...

Koncert Patrycji Baczyńskiej i Piotra Pastuszki 17.11.2017 r. (piątek) godz. 18.00

Zapraszamy na wyjątkowy koncert Patrycji Baczyńskiej i Piotra Pastuszki. Artyści wykonają zarówno covery, jak i utwory własne - w duecie oraz solo. Koncert będzie podsumowaniem projektu "Przyjdź, posłuchaj ... Kultura otwarta dla osób z dysfunkcjami wzroku" realizowanym w ramach programu "KULTURA DOSTĘPNA 2017". Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Słupsk oraz Młodzieżowego Centrum Kultury w Slupsku. Więcej ...

"Purytanie" z Mariuszem Kwietniem w kinie REJS

Serdecznie zapraszamy na kolejną retransmisję w ramach cyklu WIELKIE WIDOWISKA. Tym razem będą to PURYTANIE, opera Vinzenzo Belliniego prosto z Paryża. Więcej ...

Zapraszamy jutro (8.11.2017 r.) godz. 18.00 na spektakl teatralny "Rodzina, ach rodzina ..."

Spektakl teatralny "Rodzina, ach rodzina ..." przygotowany został przez grupę gimnazjalistek podczas bezpłatnych warsztatów językowo-teatralnych w ramach inicjatywy oddolnej "Go 3! Kulturalny zawrót głowy". Reżyseria: Jolanta Arciszewska Wstęp wolny! Zapraszamy serdecznie. Więcej ...

Spotkanie z poetką Teresą Ławecką już 16.11.2017 r. (czwartek) godz. 17.00

Zapraszamy na spotkanie z Panią Teresą Ławecką, słupską niewidomą dziennikarką, poetką i aktywistką działającą na rzecz osób niepełnosprawnych. Wiersze poetki czytać będzie aktorka Małgorzata Sokołowska. Więcej ...

MIEJSCE KOBIET 2017

Plan 12. edycji festiwalu MIEJSCE KOBIET gotowy. Jak co roku nasze multimedialne i interdyscyplinarne zamieszanie organizowane jest przez Młodzieżowe Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Triny Papisten. Rezerwujcie czas w ostatnim tygodniu listopada, będzie się działo:) Więcej ...

Kino polskie w Klubie Miłośnika Filmu

3 i 4 listopada zapraszamy do Młodzieżowego Centrum Kultury na wykłady, które przybliżą historię kina polskiego oraz wybrane dzieła naszej kinematografii. Więcej ...

Przetargi

Słupsk, 18.10.2017 r.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Dot.: Zapytanie ofertowe nr 1/2017
Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę Młodzieżowego Centrum Kultury i dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Postępowanie zapytania ofertowego prowadzone poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., Poz. 1579 z późn. zm.), na podstawie art. 4 ust 8 ustawy.
W niniejszym przetargu złożono następujące oferty:
Oferenci:
1. Oferta nr 1: SMART ARCHITEKCI, Szymon Mazurek, ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław Oferowana cena: 73.000,00 zł
Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 45.000,- zł.
W toku postępowania wpłynęła także oferta firmy ARCHIVJA, Wiktor Janusz, ul. Kowalska 1/111, 76-200 Słupsk. Oferowana cena: 90.000,00 zł. Oferta nie została rozpatrzona przez komisję ze względu na fakt, iż wpłynęła po terminie (dnia 17.10.2017 o godz. 15:57)
Ofertą spełniającą wymogi postępowania jest Oferta nr 1: SMART ARCHITEKCI, Szymon Mazurek, ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław, z ceną w kwocie: 73.000,00 zł
Oferowana cena przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zamierza zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

*

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

I. ZAMAWIAJĄCY
Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku
al. 3 Maja 22, 76-200 Słupsk
NIP: 839-10-06-375, REGON: 001269804
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę Młodzieżowego Centrum Kultury i dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa stanowić będzie podstawę do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i powinna zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz do uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenie robót budowlanych i późniejszą realizację robót budowlanych.
2. Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje:
1) inwentaryzacja budowlana obiektu i ekspertyza techniczna o możliwości przebudowy istniejącego obiektu
2) projekt budowlany:
a) projekt instalacji wodno – kanalizacyjnej
b) projekt instalacji elektrycznej
c) projekt instalacji oświetleniowej (z oprawami LED)
d) projekt instalacji centralnego ogrzewania
e) projekt instalacji teletechnicznych, teleinformatycznych
f) projekt architektoniczno-budowlany przebudowy pomieszczeń odpowiadający nowej koncepcji funkcjonalnej instytucji kultury
g) projekt konstrukcji
h) projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych
i) projekt wentylacji (ewentualnie klimatyzacji)
3) uszczegółowiony projekt budowlano – wykonawczy dla ww. branż
4) kosztorysy inwestorskie – oddzielne dla poszczególnych branż
5) przedmiary robót dla ww. branż
6) STWIOR
3. Projektant zobowiązany jest do minimum 3 spotkań roboczych z zamawiającym na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w celu omówienia przyjętej koncepcji, rozwiązań projektowych i materiałowych
4. Dokumentacja w zakresie poszczególnych branż powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uzgodnieniami rzeczoznawców ds. p.poż i sanitarnych.
5. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania techniczne i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty przez wykonawcę robót, któremu zamówienie na roboty budowlane zostanie udzielone na podstawie Prawa zamówień publicznych. Zaprojektowane materiały budowlane należy scharakteryzować wyłącznie parametrami technicznymi bez podawania nazw własnych.
6. Specyfikacje techniczne wykonania robót, kosztorys inwestorki i przedmiar robót powinny posiadać jednolite oznaczenia i wzajemnie zgodne odnośniki.
7. Wykonawca ma wyodrębnić z całości dokumentacji, dokumentację dot. centralnego ogrzewania oraz oświetlenia wewnętrznego
8. Projekt modernizacji obejmuje:

 • zaprojektowanie przebudowy sali i pomieszczenia biurowego na salę biblioteczną, z łazienką przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczeniem socjalnym, stanowiskami komputerowymi i dwuosobową strefą obsługi bibliotecznej (dotyczy pomieszczeń 26-29 wraz z przedsionkiem)
 • zaprojektowanie przebudowy kinowej kabiny projekcyjnej (pomieszczenie nr 14)
 • zaprojektowanie przebudowy pomieszczeń biurowych ze stanowiskami pracy dla 5 osób (pomieszczenia nr 21-23)
 • zaprojektowanie przebudowy zaplecza socjalnego (pomieszczenia nr 16-18)
 • zaprojektowanie przebudowy sali lekcyjnej na miejsce warsztatów filmowych przeznaczonych dla grupy 8 osób wraz z łazienką (pomieszczenie nr 8)
 • zaprojektowanie przebudowy dwóch pomieszczeń magazynowych na pomieszczenie gospodarcze z przyłączem wodno-kanalizacyjnym (pomieszczenia nr 52-53)
 • zaprojektowanie przebudowy łazienki w części kinowej z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością (pomieszczenie nr 11-12)
 • zaprojektowanie przebudowy sali lekcyjnej wraz z zapleczem oraz hallu na open space wyposażony w część kuchenną, strefę wypoczynkową i otwartą przestrzeń łatwo dostosowywaną do potrzeb prowadzących warsztaty i animacje; sala przeznaczona dla grup 25 osobowych, łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (pomieszczenia nr 30-33)
 • zaprojektowanie modernizacji szatni i łazienki położonych za salą taneczną z dostosowaniem jej do potrzeb osób niepełnosprawnych (pomieszczenia 36-40),
 • zaprojektowanie modernizacji łazienki położonej przy Klubie Parter z dostosowaniem jej do potrzeb osób niepełnosprawnych (pomieszczenia 45-46),
 • zaprojektowanie przebudowy czterech pomieszczeń w klubokawiarnię z częścią kuchenną i otwartą strefą kawiarnianą (pomieszczenia 55-59)
 • zaprojektowanie przebudowy pomieszczenia pod salą kinową na pomieszczenie magazynowe (pomieszczenie 51),
 • zaprojektowanie przebudowy korytarza znajdującego się na parterze w sposób umożliwiający skomunikowanie wejścia do budynku z salą taneczną, salą teatralną oraz hallu open space (pomieszczenia 50a-51)

9. Opracowany projekt powinien spełniać aktualne wymagania dotyczące:
1) efektywności energetycznej
2) ochrony ppoż.
3) funkcjonalności
4) wymagań SANEPID
5)dostępu do osób z niepełnosprawnościami
6)BHP

10. W celu realizacji zamówienia, Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały w postaci elektronicznej na adres e-mail

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 27.11.2017 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
Oferta powinna zawierać:
Oferowaną cenę brutto za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczeni do realizacji zamówienia (przed zawarciem mowy wykonawca przedłoży zamawiającemu uprawnienia budowlane wszystkich projektantów oraz oświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego).
Oświadczenie o akceptacji warunków niniejszego postępowania oraz zobowiązanie do zawarcia umowy o treści jak w załączniku do niniejszego ogłoszenia – w razie wyboru złożonej oferty.
Kserokopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat zamówień o podobnym charakterze z podaniem dat ich realizacji, zakresu oraz odbiorców.
Opracowania projektowe należy wykonać w 5 egzemplarzach, a kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 3 egzemplarzach. Wszystkie dokumenty powinny mieć też swoje wersje elektroniczne, przekazane wraz z papierowymi.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: mck.slupsk@wp.pl, faksem na nr: 59 843 11 30, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: al. 3 Maja 22, 76-200 Słupsk do dnia 17.10.2017r. do godz. 15.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18.10.2017 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku oraz na stronie internetowej pod adresem www.emcek.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.emcek.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie (drogą mailową, telefonicznie).

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Joanna Grzybowska pod numerem telefonu 59 843 11 30 oraz adresem email: mck.slupsk@wp.pl
IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.

Wzór umowy.

Dokument pomocniczy – audyt energetyczny i oświetleniowy (wysłany tylko w postaci eleketronicznej na adres e-mail)