Kup
                                bilet ONLINE
Find us on Facebook

Aktualności

Sierpniowy repertuar kina Rejs

W drugim miesiącu wakacji jak zwykle nie zabraknie propozycji dla młodych widzów, ale także dorośli znajdą coś dla siebie. Już dziś zachęcamy do sprawdzenia co będzie można zobaczyć w sierpniu w kinie Rejs. Więcej ...

Zdjęcia z wakacji

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszych wakacyjnych zajęć. Więcej ...

ANDRZEJ WAJDA 40/90 - wystawa plenerowa

Od 5 lipca na tarasie przed kinem REJS Słupskiego Ośrodka Kultury oglądać będzie można wystawę plenerową ANDRZEJ WAJDA 40/90. Pomysł na wystawę pojawił się w 2016 roku, w którym reżyser skończył dziewięćdziesiąt lat i zrealizował swój czterdziesty film. Więcej ...

GRAMY DLA GRAŻYNKI

29 czerwca 2018 r. odbył się koncert charytatywny dla naszej koleżanki. Więcej ...

Lipiec w REJSIE...

Ruch to zdrowie, polecamy więc szybki spacer do kina:) W lipcowym repertuarze REJSu znajdziesz co tydzień nową propozycję dla młodego widza, a ponadto Więcej ...

ZAPISY NA WAKACJE

Już 2 lipca 2018 r. rozpoczynamy nasz program wakacyjny. Zapisy przyjmujemy w sekretariacie emcek-u. Więcej ...

Znamy laureatów konkursu "Mój pomysł na film"

11 czerwca 2018 odbyło się posiedzenie jury 12. edycji konkursu "Mój pomysł na film". Spośród prawie 50 nadesłanych prac, jurorzy wyłonili zwycięzców. Więcej ...

Konkurs KINO W OCZACH DZIECKA rozstrzygnięty

Znamy już laureatów 41. edycji konkursu plastycznego KINO W OCZACH DZIECKA. Wręczenie nagród odbędzie się 15 czerwca o godz. 14.00 w sali Tango, w Emceku. Więcej ...

Przetargi

Słupsk, 18.10.2017 r.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Dot.: Zapytanie ofertowe nr 1/2017
Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej na przebudowę Młodzieżowego Centrum Kultury i dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Postępowanie zapytania ofertowego prowadzone poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., Poz. 1579 z późn. zm.), na podstawie art. 4 ust 8 ustawy.
W niniejszym przetargu złożono następujące oferty:
Oferenci:
1. Oferta nr 1: SMART ARCHITEKCI, Szymon Mazurek, ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław Oferowana cena: 73.000,00 zł
Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 45.000,- zł.
W toku postępowania wpłynęła także oferta firmy ARCHIVJA, Wiktor Janusz, ul. Kowalska 1/111, 76-200 Słupsk. Oferowana cena: 90.000,00 zł. Oferta nie została rozpatrzona przez komisję ze względu na fakt, iż wpłynęła po terminie (dnia 17.10.2017 o godz. 15:57)
Ofertą spełniającą wymogi postępowania jest Oferta nr 1: SMART ARCHITEKCI, Szymon Mazurek, ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław, z ceną w kwocie: 73.000,00 zł
Oferowana cena przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zamierza zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

*

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

I. ZAMAWIAJĄCY
Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku
al. 3 Maja 22, 76-200 Słupsk
NIP: 839-10-06-375, REGON: 001269804
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej na przebudowę Młodzieżowego Centrum Kultury i dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dokumentacja projektowo ? kosztorysowa stanowić będzie podstawę do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i powinna zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz do uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenie robót budowlanych i późniejszą realizację robót budowlanych.
2. Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje:
1) inwentaryzacja budowlana obiektu i ekspertyza techniczna o możliwości przebudowy istniejącego obiektu
2) projekt budowlany:
a) projekt instalacji wodno ? kanalizacyjnej
b) projekt instalacji elektrycznej
c) projekt instalacji oświetleniowej (z oprawami LED)
d) projekt instalacji centralnego ogrzewania
e) projekt instalacji teletechnicznych, teleinformatycznych
f) projekt architektoniczno-budowlany przebudowy pomieszczeń odpowiadający nowej koncepcji funkcjonalnej instytucji kultury
g) projekt konstrukcji
h) projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych
i) projekt wentylacji (ewentualnie klimatyzacji)
3) uszczegółowiony projekt budowlano ? wykonawczy dla ww. branż
4) kosztorysy inwestorskie ? oddzielne dla poszczególnych branż
5) przedmiary robót dla ww. branż
6) STWIOR
3. Projektant zobowiązany jest do minimum 3 spotkań roboczych z zamawiającym na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w celu omówienia przyjętej koncepcji, rozwiązań projektowych i materiałowych
4. Dokumentacja w zakresie poszczególnych branż powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uzgodnieniami rzeczoznawców ds. p.poż i sanitarnych.
5. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania techniczne i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty przez wykonawcę robót, któremu zamówienie na roboty budowlane zostanie udzielone na podstawie Prawa zamówień publicznych. Zaprojektowane materiały budowlane należy scharakteryzować wyłącznie parametrami technicznymi bez podawania nazw własnych.
6. Specyfikacje techniczne wykonania robót, kosztorys inwestorki i przedmiar robót powinny posiadać jednolite oznaczenia i wzajemnie zgodne odnośniki.
7. Wykonawca ma wyodrębnić z całości dokumentacji, dokumentację dot. centralnego ogrzewania oraz oświetlenia wewnętrznego
8. Projekt modernizacji obejmuje:

 • zaprojektowanie przebudowy sali i pomieszczenia biurowego na salę biblioteczną, z łazienką przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczeniem socjalnym, stanowiskami komputerowymi i dwuosobową strefą obsługi bibliotecznej (dotyczy pomieszczeń 26-29 wraz z przedsionkiem)
 • zaprojektowanie przebudowy kinowej kabiny projekcyjnej (pomieszczenie nr 14)
 • zaprojektowanie przebudowy pomieszczeń biurowych ze stanowiskami pracy dla 5 osób (pomieszczenia nr 21-23)
 • zaprojektowanie przebudowy zaplecza socjalnego (pomieszczenia nr 16-18)
 • zaprojektowanie przebudowy sali lekcyjnej na miejsce warsztatów filmowych przeznaczonych dla grupy 8 osób wraz z łazienką (pomieszczenie nr 8)
 • zaprojektowanie przebudowy dwóch pomieszczeń magazynowych na pomieszczenie gospodarcze z przyłączem wodno-kanalizacyjnym (pomieszczenia nr 52-53)
 • zaprojektowanie przebudowy łazienki w części kinowej z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością (pomieszczenie nr 11-12)
 • zaprojektowanie przebudowy sali lekcyjnej wraz z zapleczem oraz hallu na open space wyposażony w część kuchenną, strefę wypoczynkową i otwartą przestrzeń łatwo dostosowywaną do potrzeb prowadzących warsztaty i animacje; sala przeznaczona dla grup 25 osobowych, łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (pomieszczenia nr 30-33)
 • zaprojektowanie modernizacji szatni i łazienki położonych za salą taneczną z dostosowaniem jej do potrzeb osób niepełnosprawnych (pomieszczenia 36-40),
 • zaprojektowanie modernizacji łazienki położonej przy Klubie Parter z dostosowaniem jej do potrzeb osób niepełnosprawnych (pomieszczenia 45-46),
 • zaprojektowanie przebudowy czterech pomieszczeń w klubokawiarnię z częścią kuchenną i otwartą strefą kawiarnianą (pomieszczenia 55-59)
 • zaprojektowanie przebudowy pomieszczenia pod salą kinową na pomieszczenie magazynowe (pomieszczenie 51),
 • zaprojektowanie przebudowy korytarza znajdującego się na parterze w sposób umożliwiający skomunikowanie wejścia do budynku z salą taneczną, salą teatralną oraz hallu open space (pomieszczenia 50a-51)

9. Opracowany projekt powinien spełniać aktualne wymagania dotyczące:
1) efektywności energetycznej
2) ochrony ppoż.
3) funkcjonalności
4) wymagań SANEPID
5)dostępu do osób z niepełnosprawnościami
6)BHP

10. W celu realizacji zamówienia, Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały w postaci elektronicznej na adres e-mail

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 27.11.2017 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
Oferta powinna zawierać:
Oferowaną cenę brutto za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej.
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczeni do realizacji zamówienia (przed zawarciem mowy wykonawca przedłoży zamawiającemu uprawnienia budowlane wszystkich projektantów oraz oświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego).
Oświadczenie o akceptacji warunków niniejszego postępowania oraz zobowiązanie do zawarcia umowy o treści jak w załączniku do niniejszego ogłoszenia ? w razie wyboru złożonej oferty.
Kserokopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat zamówień o podobnym charakterze z podaniem dat ich realizacji, zakresu oraz odbiorców.
Opracowania projektowe należy wykonać w 5 egzemplarzach, a kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 3 egzemplarzach. Wszystkie dokumenty powinny mieć też swoje wersje elektroniczne, przekazane wraz z papierowymi.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: mck.slupsk@wp.pl, faksem na nr: 59 843 11 30, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: al. 3 Maja 22, 76-200 Słupsk do dnia 17.10.2017r. do godz. 15.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18.10.2017 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku oraz na stronie internetowej pod adresem www.emcek.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.emcek.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 ? Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie (drogą mailową, telefonicznie).

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Joanna Grzybowska pod numerem telefonu 59 843 11 30 oraz adresem email: mck.slupsk@wp.pl
IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.

Wzór umowy.

Dokument pomocniczy ? audyt energetyczny i oświetleniowy (wysłany tylko w postaci eleketronicznej na adres e-mail)